admin 28 February, 2019 0

AISTRINGAS AGENTAS PDF

Description. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). Mob. www. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). 57% Product on. veidrodis pelnyti turinčią ketvirta AP agentas spaudos, faksai sužeistas. vulkano pavienės skolinių kėlimas aistringas aistringas aistra aistra persvara. stiliumi Agentas Žiegždriai Pirmos stotelės stotelės stovėti stovėti Informaciją pažanga išradingumo Gelbėjimo ANEKDOTAI Axom aistringas aistringas.

Author: Voodoosida JoJot
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 22 August 2011
Pages: 317
PDF File Size: 5.51 Mb
ePub File Size: 18.39 Mb
ISBN: 849-7-61423-332-3
Downloads: 72450
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dosida

Nors iuo metu egzistuojaniomis slygomis totalitariniam viepatavimui, kaip ir kitoms valdymo formoms, reikia orientyro, kreipianio piliei elges vieuosiuose reikaluose, jam nereikia ir jis net negali juo naudotis veiksmo principo tikslia io odio prasme, nes totalitarinis reimas kaip tik ir siekia sunaikinti mogaus sugebjim-veikti.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Tose ideologijose pasikeit pati termino dsnis” prasm: N Italian adj N italiano adj. J populiarumo negalima paaikinti ir meistrikos, melagingos propagandos pergale prie tamsum ir kvailum. Lon Poliakov,Bre’viii “redela Balne, Paris,8 skyrius amerikietikas leidimas pavadintas Harvest offeUe, Syracu-se, ; mes cituojame i originaliojo leidimo prancz k.

Schumpeterio, demokratija gali funkcionuoti tik tada, kai vykdytos penkios slygos: Terminas totalitarizmas – kils i lotyn kalbos odio totalitas, kuris reikia pilnutinis, visikas. Mass -prieingai negu minia, nors ir ikreipta forma – nepaveldi viepataujanios klass norm ir poiri, bet atspind ir savaip ikreipia vis klasi normas ir poirius vieuosius reikalus.

Totalitarini sjdi fanatizmas, prieingai negu visos idealizmo formos, palta t akimirk, kai sjdis nusigria nuo savo fanatik alinink umudamas j sitikinimo likuius, kuri iaip jau gal ilieka ir lugus paiam sjdiui 9 9 iuo poiriu pokario Vokietija teikia daug ikalbing pavyzdi.

Vertimas cituojamas i Nazi Conspiracy, IV, p. Pradins derybos buvo vedamos visikai pritarus Hitleriui, pasinaudojusiam Rohmo ryiais su reichsveru, kad nuo Vokietijos karini sluoksni nuslpt tikruosius savo ketinimus.

Individuali moni bendravimo kanalus ir ribas jis pakeiia geleiniais saitais, kurie suria juos taip stipriai, kad atrodo, jog individuali moni vairov itirpsta viename gigantiko dydio moguje. Tai institutai, kurie stumia politin sistem link demokratijos nedemokratinmis priemonmis. Izoliacija yra tas akligatvis, kur mons stumiami, kai j gyvenimo politin sritis, kurioje jie veikia kartu, siekdami bendr interes, yra sunaikinama.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

I SS nari bdavo reikalaujama ne idealizmo, bet grieto loginio nuoseklumo visais ideologiniais klausimais ir negailestingos politins kovos” Wemer Best, Die deatsche Polizei,p. Atrodo, jog odis ideologija” implikuoja mint, kad idja gali tapti mokslo objektu, kaip gyvnai yra zoologijos objektai, ir kad priesaga ,-logija” ideologijos, kaip ir zoologijos, atveju nurodo tik logoi, t. Sukuriama ideologija, kuri pateisina t tiksl bet kuriomis slygomis, racionalizuoja visas klitis, kurios gali kilti, ir visas jgas, kurios siekia to tikslo.

Modernioje visuomenje, kuriai bdinga valgaus sprendimo stoka, i tendencija yra sustiprjusi, todl tas, kas ne tik turi nuomon, bet ir pateikia j nepalauiamo sitikinimo tonu, ne taip lengvai praranda presti, nepriklausomai nuo to, kiek kart pasirodo ess akivaizdiai neteisus.

  ADAM JOYRIDER PDF

Uropi – [XLSX Document]

I – Czuj si! Todl, kai totalitariniai sjdiai, niekin parlamentin vyriausyb, siver parlament, jie ir parlamentas pasirod es paprasiausiai nesuderinami: Tai lm, kad mes umirome, kaip intensyviai ir pozityviai Marxas agentxs Darwino teorijomis, – net Engelsas negaljo sugalvoti didesnio komplimento Marxo moksliniams laimjimams, kaip pavadinti j istorijos Darwinu” 1 1.

Jis legalizavo anarchik emvaldi eks-propriacij, vykdom kaimo masi, ir itaip aggentas ir, agfntas daiktas, paskutini kart Rusijoje sukr t emancipuot valstiei klas, kuri nuo Pranczijos revoliucijos laik buvo pati tviriausia Vakar nacionalini valstybi atrama.

Toks nepastovumas, be abejons, iek tiek siejasi su prieodiu tapusiu masi nepastovumu ir juo pagrsta love, o dar geriau j galima paaikinti nuolatinio judjimo manija, bdinga totalitariniams sjdiams, kurie gali isaugoti valdi tik tol, kol juda patys ir ijudina visk, kas yra aplink juos.

Mano garb yra mano itikimyb”38 38 io paties Himmlerio sukurto devizo keliam agenas sunku perteikti angl kalba. Tai pasiekiama laipsnikai, i pradi tik visuomens dalis palaiko demokratini struktr ir norm vedim bei funkcionavim.

Taiau tai nesutrukd Stalino vyriausybei atimti toki galimyb i savo liaudies: Sis procesas buvo ubaigtas metais vedus darbo knygeles, kurios vis Rusijos darbinink klas oficialiai pavert gigantika prievartinio darbo jga.

Praktinis sjdio tikslas organizuoti kuo daugiau moni, traukt jo struktras, ir neleisti jiems nurimti. Ties sakant, buruazija buvo apgauta naci lygiai taip pat kaip ir Rohmo ir Schleicherio frakcija reichsve-re: Ikils Europos mokslininkai ir valstybininkai nuo pat XIX a.

Gamta ar Dievas kaip pozityvi statym autoriteto altinis buvo traktuojami kaip nekintantys ir amini, o pozityvs statymai yra kintantys ir keiiami pagal aplinkybes, bet pasiymi santykiniu nekintamumu lyginant su daug greiiau besikeiianiais mogaus veiksmais.

Kai tik sjdiai ateina valdi, jie pradeda keisti tikrove pagal savo ideologinius reikalavimus. T pat galima pasakyti apie Hitler, savo gyvenimo metais klus aistringa susiavjim, prie kuri, kaip manoma, negaljo atsilaikyti niekas 1, 1 Magiki kerai”, kuriais Hitleris apavdavo savo klausytojus, buvo pripainti daug kart, paskutin kart – publikacijoje Hltlers Tischgcsprdche,Bonn, Hitler’s TabieTalks, American edition, New York, ; cituojama i vokiko originalo. Jo pamatas yra vieniumas, patyrimas, kad apskritai nebepriklausai pasauliui, kuris yra vienas radikaliausi ir beviltikiausi mogaus patyrim.

Valdios ugrobimas prievartos sgentas niekada nra tikslas savaime, o yra tik priemon siekti tikslo, o valdios ugrobimas kokioje nors alyje yra tik palanki pereinamoji stadija, bet niekada nra galutinis sjdio tikslas. Akkusachto tot, kto otn. Partijos programos nebuvimas ar aistgingas ignoravimas savaime nebtinai yra totalitarizmo poymis. Agemtas deduktyvaus proceso negali pertraukti nei nauja idja kuri bt tik agrntas prielaida, lemianti kitoki ivad visumnei naujas patyrimas.

  KOLIBA VILIJEM POL JANG PDF

Taiau nors visos ios prognozs tam tikra prasme pasitvirtino, jos tapo nebe tokios reikmingos, susidrus su tokiu netiktu ir nenumatytu reikiniu, kaip radikalus asmeninio suinteresuotumo praradimas 21 21 Gustave’asLebonas La Psychologie des Foules, paymi ypating masi nesavanaudikum.

Naujas etapas demokratijos teorijos vystymesi yra susijs su liberaliosios demokratijos samprata M. Deutscher, The Prophet armed: Pumpe f nasos tekh.

The Techniue ofControl by Fear, London,p. Taiau ten, kur totalitarinis aisttingas nebna parengtas totalitarinio sjdio ir, prieingai negu nacistinje Vokietijoje, kaip tik taip atsitiko Rusijojesjdis turi bti organizuojamas jau pamus valdi, ir slygos jam augti turi bti sukurtos dirbtinai, kad totalin lojalum- psichologin totalinio viepatavimo pagrind – padaryt apskritai galim.

Taigi pirmas kontinentins partij sistemos lugimo enklas buvo ne senj partijos nari dezertyravimas, o negaljimas pritraukti nari i jaunesniosios kartos ir tylaus neorganizuot masi – kurios staiga nusikrat savo apatijos ir patrauk ten, kur mat galimyb garsiai pareikti savo nauj nirting opozicij pritarimo agentss paramos praradimas.

Todl biurokratizacijos tendencija kertasi su demokratijos reikalavimais. Kitaip tariant, udymo dsnis, kuriuo remdamiesi totalitariniai sjdiai ugrobia ir gyvendina valdi, likt judjimo dsniu netgi jei jiems pavykt savo valdiai palenkti monij. Friedricho ir Zbignevo Brzezinskio totalitarinio sindromo koncepcijos. Reikia turti galvoje, kad visa tai atsitiko po ketvirtojo deimtmeio pradioje vykusio ibuoinimo, kuris kainavo apie 8 mln.

Danai buvo paymima, jog totalitariniai sjdiai naudojasi ir piktnaudiauja demokratinmis laisvmis, kad jas panaikint. Kad totalitariniai sjdiai labiau priklaus ne nuo masi visuomens be-struktrikumo, o nuo ypating atomizuot ir individualizuot masi slyg, geriausiai galima matyti nacizm lyginant su bolevizmu: Valstyb turi masins informacijos priemoni monopolij. Taip gali atsitikti tokiame pasaulyje, kurio svarbiausios vertybs yra diktuojamos darbo, t. Tik jei Vokietija bt laimjusi kar, ji bt patyrusi visikai ivystyt totalitarin valdym, o aukas, kurios bt atsiradusios ne tik i emesnij rasi”, bet ir i pai vokiei, galima numatyti ir vertinti i ini, likusi Hitlerio planuose 16 16 Didij dal i plan, pagrist originaliais dokumentais, galima rasti: Joje jis silo izoliuoti” nuo likusi gyventoj visas eimas, kuriose yra irdies ar plauiligoni; be abejons, kitas ios programos ingsnis bt buvs fizinis toki eini sunaikinimas.

Himmleris SS nar labai tiksliai apibdino kaip naujo tipo mog, kuris jokiomis aplinkybmis neusiims kokiu nors reikalu dl jo paties” 33 33 SS devizas, suformuluotas paties Himmlerio, prasideda tokiais odiais: